Rydning af træer og buske

Tilgroning er en trussel mod mange moser. Træer og buske skygger for vegetationen og hæmmer lyskrævende arter. De har ligeledes en udtørrende effekt på mosen fordi de øger fordampningen og dermed mindsker den nedbørsmængde, der når overfladen af mosen. Træer og buske opsamler desuden kvælstof fra atmosfæren og øger næringstofttilførslen.

Inden man går i gang
Det er et krævende og ofte langvarigt arbejde at fjerne tilgroning og holde den nede.

Løvtræer som pil, rødel og birk skyder hurtigt igen efter rydning ligesom rydning kan give en massiv opvækst af frøplanter specielt fra birk. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at det er muligt at følge op på en påbegyndt rydning med vandstandshævning og/eller græsning.

Gradvis udtynding kan være en fordel
Lysstilling af større arealer kan give en massiv fremspiring af nye træer, som det er svært at kontrollere. Det er vigtigt at foretage hugsten i et tempo, der gør det muligt  at kontrollere genvæksten gennem græsning eller opfølgende rydninger. Det er ligeledes vigtigt at sikre sig, at der ikke er frøbærende planter af invasive arter eller andre uønskede arter i nærheden, der kan etablere sig efter en hugst.

Ringbarkning eller sætning af høje stød kan reducere genvæksten. Optrækning med kæde og spil kan ligeledes reducere genvækst, men er meget forstyrrende og bør overvejes nøje i forhold til naturindhold, tørvelag og kulturspor.

Tidspunkt for rydning
Det er vigtigt at rydning sker udenfor fuglenes ynglesæson. Træerne hæmmes mest ved nedskæring mens bladende er under udvikling eller for birkens vedkommende i saftstigningsperioden i det tidlige forår.

Maskinel rydning
Rydning på mosebund frembyder særlige problemer. Det kan være vanskeligt eller umuligt at færdes, især i områder med hængesæk. Det er vigtigt at anvende maskiner og andet udstyr, der sikrer, at bunden ikke køres op og der dannes dybe kørespor. På våd og blød bund bør der anvendes Amfibiekøretøjer eller andre maskiner med meget lavt dæktryk og udlægges køreplader eller anvendes andre løsninger, der begrænser sporkøring i tørven (se   Analyse af det bedst egnede eksisterende udstyr til brug for restaureringsopgaver på højmoser under   LIFE-højmoser).

Honda 680 med rotorklipper til rydning af genvækst. I Analyse af det bedst egnede eksisterende udstyr til brug for restaureringsopgaver på højmoser er der en gennemgang af de forskellige maskintyper, deres marktryk og omkostninger. (se under LIFE-højmoser)}.

Det er vigtigt at markere nøglebiotoper og andre værdifulde områder tydeligt på kort – og i felten – for at undgå kørsel i områderne og planlægge arbejdsgangene således at der i det hele taget sker mindst mulig forstyrrelse.

Alt træ bør fjernes hurtigst muligt efter nedskæring, herunder også træ der evt. lægges som beskyttelse på kørespor.

Hvad siger loven
Rydninger, der rækker ud over almindelig pleje af områdets hidtidige tilstand, kræver dispensation, selv om de tager sigte på at forbedre naturtilstanden (Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper). Rydning må kun finde sted fra 1. november til 31. marts (Vejledning om reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, http://pdir.dk ).


Læs mere

Theilby, F. 2008: Analyse af det bedst egnede eksisterende udstyr til brug for restaureringsopgaver på højmoser. Skov & Landskab. Tilgængelig på

LIFE Naturprojekt - højmoser Naturstyrelsen