Rydning af træer og buske

Mange heder er under tilgroning med træer og buske, og ofte sker tilgroningen med invasive arter eller andre ikke hjemmehørende træer og buske. Det er et krævende og ofte langvarigt arbejde at fjerne tilgroning og holde den nede.

Inden man går i gang
Det er vigtigt at sikre sig, at det er muligt at følge op på en påbegyndt rydning.

Gradvis udtynding er ofte en fordel
Lysstilling af større arealer kan betyde, at der sker en hurtig og massiv opvækst af   træer og buske, der kan give større problemer end den oprindelige tilgroning. Det er vigtigt at foretage hugsten i et tempo, der gør det muligt, at man kan nå at kontrollere genvæksten. Det er vigtigt at sikre sig, at der ikke er frøbærende planter af invasive arter eller andre uønskede arter i nærheden, der kan etablere sig efter en hugst.

Særligt arter som den sydeuropæiske form af gyvel og glansbladet hæg trives på heder og kan brede sig hurtigt.

Plads til hjemmehørende træer og buske samt til succession
Grænsen mellem skov og hede har været dynamisk i tidligere tiders hede-overdrevslandskab og har flyttet sig i takt med udviklingen i befolknings- og husdyrtæthed. Tilgroningszonen mellem skov og åben natur er vigtige levesteder for mange dyr og planter, og det er vigtigt at give plads til en dynamisk udvikling og succession, ligesom det er vigtigt at bevare elementer af hjemmehørende træer og buske på heden.

Hvad siger loven

Rydninger, der rækker ud over almindelig pleje af områdets hidtidige tilstand, kræver dispensation, selv om de tager sigte på at forbedre naturtilstanden.


Læs mere:

Riis-Nielsen,T., Schmidt, I.K., Frandsen, B., og  Binding, T. 2005: Nørholm Hede. En langtidsundersøgelse af hedens vegetationsudvikling og tilgroning. Forest & Landscape Research, nr. 35.  Skov & Landskab