Naturplejeportalen

Naturplejeportalen er rettet mod de ansvarlige for at tilrettelægge og udføre naturpleje. Den indeholder beskrivelser af naturtyper og den drift, pleje og vedligeholdelse, der skal til at sikre og udvikle et rigt plante- og dyreliv.

Portalen omfatter primært naturtyper beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt egekrat og småbiotoper. Vægten lægges på at stille præcise diagnoser for, hvad de konkrete problemer på det givne areal er forud for valget af plejemetode, samt at opstille præcise målsætninger for resultaterne af plejen. Naturplejeportalen er udarbejdet af Skov og Landskab, Det biovidenskabelige fakultet, Københavns Universitet for Miljøstyrelsen.