Forvaltningspraksis af § 3 i 2006

Miljøstyrelsen bad i 2006 alle amterne indsende samtlige § 3 afgørelser for 2006 til brug for udarbejdelse af vejledende materiale til kommunerne. Miljøstyrelsen modtog i alt 1329 § 3 afgørelser. De enkelte § 3 afgørelser kan indeholde flere naturtyper og flere afgørelser. Der er således registeret 1391 § 3 afgørelser fordelt imellem forskellige naturtyper i 2006. Den enkelte § 3 afgørelse kan omfatte mere end et enkelt indgreb og indeholde både dispensation, afslag og lovliggørelse.
Hvor mange af de § 3 afgørelser amterne traf i årene forud for 2006, som er indsendt til Miljøstyrelsen, vides ikke. Miljøstyrelsen bad i perioden 1. august 1995 til 31. juli 1996 amterne indsende samtlige § 3 afgørelser til brug for effektvurderingen (Effektvurdering af naturbeskyttelsesloven, 1997). Miljøstyrelsen modtog i alt 1474 § 3 afgørelser. Nedenstående figur viser fordelingen af indsendte § 3 afgørelser imellem amterne for de to perioder.

Figur: Antal § 3 afgørelser i amterne

Kilde: Effektvurdering af naturbeskyttelsesloven. Miljø- og Energiministeriet, Naturstyrelsen, 1997.

Det fremgår af figuren at antallet af § 3 afgørelser varierer imellem amterne. Denne variation dækker blandt andet over, at det samlede areal omfattet af § 3-beskyttelse er meget forskelligt amterne imellem. Nordjyllands Amt har registeret ca.14 % af amtets areal som værende beskyttet efter § 3 og har den højeste forekomst jf. Arealopgørelse over beskyttede naturtyper. Figuren viser også, at Nordjyllands Amt er noteret for flest § 3 afgørelser i begge perioder.
Det samlede antal afgørelser for de to undersøgte perioder varierer ikke påfaldende, da der noteres en forskel på 80 afgørelser.

Amternes indsendte § 3 afgørelser for 2006 er videre blevet brugt til registrering af forskellige data. Hver afgørelse er blevet registeret for følgende: amt, ansøger/sagsrejser, naturtype, indgrebets art, formål med indgreb, dispensation, afslag og lovliggørelse, vilkår/betingelser for indgreb, erstatningsbiotop, vurdering af dispensation og Natura 2000.
I det følgende præsenteres en samlet opgørelser for alle afgørelserne fordelt efter registrerede naturtyper i amterne og ansøger/sagsrejser i afgørelserne.