Formodet ulveangreb

Skadelidte skal hurtigst muligt efter et formodet ulveangreb henvende sig til en af Naturstyrelsens vildtkonsulenter i lokalområdet med speciale i ulv, så der kan ske en nærmere undersøgelse af de dræbte eller aflivede dyr. Det er også vigtigt, hvis der er tvivl om angrebet er forårsaget af ulv. 

 • Naturstyrelsen Thy, Vildtkonsulent Tommy Hansen:  
  E-mail:   , tlf.: 7254 3963 / 2222 1671. 
 • Naturstyrelsen Vestjylland, Vildtkonsulent  Jens Henrik Jakobsen:  
  E-mail:   , tlf.: 7254 3663 / 2031 1180.
 • Naturstyrelsen Midtjylland, Vildtkonsulent Steen Fjederholt:  
  E-mail:   , tlf.: 7254 3698 / 2527 6376.
 • Naturstyrelsen Vadehavet, Vildtkonsulent Thomoas Iversen:   
  E-mail:   , tlf.: 6169 9535.

Skadelidte skal skriftligt (gerne per e-mail) oplyse navn, adresse, cpr./cvr.nr., samt reg.nr. og konto nr. med henblik på en eventuel udbetaling af kompensation.

Naturstyrelsens beslutninger og vurderinger kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Der gives kompensation for skader forvoldt af ulv på husdyr i de tilfælde, hvor Naturstyrelsen kan medgive, at skaden er forvoldt af ulv. Styrelsen beslutter i den konkrete situation, om der kan udbetales kompensation med det samme, eller om der skal laves en nærmere undersøgelse af det dræbte eller sårede husdyr. I de tilfælde vil styrelsen indsamle DNA-spor fra bidmærker på det sårede eller dræbte husdyr. Når undersøgelsen er afsluttet, vil den skadelidte blive meddelt resultatet af undersøgelsen og kompensationens størrelse, hvorefter kompensationen vil blive udbetalt inden for fire uger.

Der ydes kompensation, hvis det vurderes, at de angrebne husdyr har været beskyttet på en forsvarlig måde. Der kræves ikke særlig ulvesikring af hegn, men husdyrene skal have været hegnet inde på en forsvarlig måde, som sikrer dyrene mod andre rovdyr i området. 

Der udbetales et fast beløb per dyr efter følgende satser, der også dækker destruktion af husdyret herunder transport af det dræbte dyr til destruktionsstedet (se tabel).

For skader på andre dyr end dem, der kan findes i skemaet, ydes kompensation baseret på en konkret vurdering med tillæg af omkostninger til destruktion.

Art Erstatning kr/stk Destruktion kr/stk
Får/ged Lam/kid*
0 – 10 mdr.: 800 kr.
Voksen
10+ mdr.: 1200 kr.
Drægtigt får/ged
1200 x 1,7 = 2560 kr.
Får/ged med lam (≤ 4 mdr.)
1200 + 800/lam
Produktionsvæddere: efter konkret
vurdering
Efter regning
Gris Pattegris
0 – 6 mdr.: 200 kr.
Gris
6+ mdr.: 1000 kr.
Efter regning
Hest Føl: Efter konkret vurdering
Voksen: Efter konkret vurdering
Efter regning
Kvæg Kalv
30-50 kg: 2500 kr.
51-100 kg: 3000 kr.
101 – 200 kg: 3500 kr.
201 – 300 kg: 5000 kr.
301 – 400 kg: 6500 kr.
401 – 500 kg: 8000 kr.
501 – > 9500 kr.
Voksen over 24 mdr.
400 – 500 kg: 9000 kr.
501 – 600 kg: 10000 kr.
601 – > kg: 11000 kr
Efter regning
Hund Hund: Efter konkret vurdering
Specialtrænet hund: Efter konkret
vurdering (maks. 35.000)
Efter regning
Andre husdyr Efter konkret vurdering af den
enkelte art og individ.
Efter regning