Vindmøller ved Måde

Miljøstyrelsen har den 3. maj 2018 modtaget en anmeldelse fra vindtestcenter Måde K/S via Esbjerg Kommune om mindre ændringer af størrelsen og placering på 2 møller i mølleområdet ved Måde. Ændringerne medfører, at der kan stilles møller op, med en smule ændrede dimensioner ift. den oprindelige VVM-tilladelse. Det medfører at mølle nr. 1 flyttes 7 meter af hensyn til spildevands- og fjernvarmeledning i området samt får en øget vingelænge på 5,5 meter på hver vinge i forhold til VVM redegørelsen. Mølle nr. 2 får en samlet forøgelse på 4 meter i forhold til VVM redegørelsen – dvs. 2 meter på hver vinge.

Sagens dokumenter

Udkast til screeningsafgørelse

Udkast til Miljøstyrelsens screeningsskema

Ansøgning om VVM-screening

Bilag 1: Situationsplan med angivelse af vindmøllernes placering samt påtænkte adgangsveje, kranpladser.

Bilag 2: Principtegning for ændring af placering, Mølle nr. 1

Bilag 3: Visualiseringsmateriale: