Kontrol med CLP i blandinger - Nordisk projekt

Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark vil i 2016 og 2017 være fælles om et nordisk projekt, hvor det vil blive kontrolleret om byggevareprodukter er klassficeret og mærket korrekt efter CLP-forordningen. I forbindelse med projektet har Danmark påtaget sig projektlederrollen.

Blandinger har siden 1. juni 2015 skullet være mærket efter CLP-forordningen, og projektet skal give et billede af, om dette bliver efterlevet.

Kontrollen kan f.eks. bestå af en gennemgang af klassificeringen baseret på sammensætningsoplysningerne for produkterne, gennemgang af etiketter for fejl og mangler og kontrol af oplysninger i sikkerhedsdatabladene; f.eks. overensstemmelse mellem oplysningerne på etiketten og oplysningerne angivet i sikkerhedsdatabladets sektion 2 om fareidentifikation.

Hvis Kemikalieinspektionen finder, at et sikkerhedsdatablad er mangelfuldt, vil dette blive indberettet til Arbejdstilsynet, da de er den ansvarlige myndighed på området.

Som afslutning på projektet vil der blive udgivet en fælles rapport med resultaterne fra projektet.