Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Støtte til ansøgning om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler

Et af initiativerne i Sprøjtemiddelstrategien 2013 – 2016 er tilskudsordningen til fremme af alternative plantebeskyttelsesmidler. Formålet er at øge udbuddet af alternative plantebeskyttelsesmidler, der har en bedre sundheds- og miljøprofil end traditionelle syntetiske midler. Der kan ligeledes søges om tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om basisstoffer, samt til tilskud til gebyrbetaling for godkendelse af lavrisiko- og mikrobiologiske sprøjtemidler.
Der er i 2016 afsat 1 million kroner til støtte af ansøgninger, der opfylder et af disse formål.
Ansøgningsfristen er for denne niende runde torsdag den 1. september 2016.

Hvem kan ansøge?

Alle der ønsker at opnå en godkendelse af et alternativt plantebeskyttelsesmiddel kan søge om tilskud. Det er muligt at få tilskud på indtil 60 % af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskudsprocenten kan hæves med op til 20 % til små- og mellemstore virksomheder, der er omfattet af EU's definition af mikrovirksomheder.

Virksomheder kan også søge om tilskud til udredningsarbejde til Miljøstyrelsens ansøgninger om godkendelse af basisstoffer efter plantebeskyttelsesforordningen (EF) Nr. 1107/2009. Der kan gives tilskud på indtil 100 % af udgifterne til dette udredningsarbejde.

Virksomheder, der har indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om godkendelse af et lavrisikoprodukt eller et mikrobiologisk sprøjtemiddel, kan søge om tilskud til gebyret, der er betalt for behandlingen af godkendelsesansøgningen. Der kan gives tilskud på indtil 50% af det betalte gebyr.

Hvad kan du søge tilskud til?

Det er muligt at opnå tilskud til projekter, som har et eller flere af disse hovedformål:

  • Fremskaffelse af krævede data (f.eks. restkoncentrationsundersøgelser eller effektivitetsforsøg i Nordzonen) enten hos ansøger eller hos eksterne forsøgsudbydere.
  • Erhvervelse af databeskyttede data.
  • Vejledning af mindre erfarne ansøgere i ansøgningsprocessen, herunder udgifter til ekstern konsulentbistand.
  • Fremme af øvrige tiltag vedrørende indsendelse af ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler.
  • Udarbejdelse af dossier og ansøgning om optagelse af et stof på EUs basisstofliste.
  • Delvis refusion af godkendelsesgebyret til Miljøstyrelsen i forbindelse med godkendelse af lavrisikostoffer.

Sådan vurderer vi ansøgningen

Der lægges vægt på, om en ansøgning om tilskud til ansøgning om godkendelse af et alternativt sprøjtemiddel

  • har potentiale for sundheds- eller miljøforbedringer i forhold til den eksisterende plantebeskyttelsespraksis i Danmark, der f.eks. udøves i jordbruget og på rekreative arealer,
  • har teknologisk nyhedsværdi,
  • forventes at kunne øge det økologisk dyrkede areal i Danmark, eller
  • bidrager til at sikre eller øge økologiske land- og have-brugsproducenters konkurrenceevne.

Tilskud gives kun i det omfang, det skønnes nødvendigt, for at en ansøgning om godkendelse af et alternativt plantebeskyttelsesmiddel kan indsendes.

Ansøgninger om tilskud til udarbejdelse af basisstofansøgninger vurderes på basis af stoffernes relevans for dansk planteavl.

Ansøgninger om tilskud til gebyrbetaling vurderes på basis af sprøjtemidlernes kategori og den til en hver tid afsatte pulje til formålet.

Hvornår og hvordan ansøger du?

Niende ansøgningsrunde er nu åben for indsendelse af ansøgninger.

Afleveringsfrist for denne ansøgningsrunde er torsdag den 1. september 2016.
Ansøgninger skal indsendes pr. email til adressen


Der søges om tilskud ved at udfylde og indsende det relevante ansøgningsskema, som downloades ved nedennævnte links:

Ansøgningsskema til godkendelse af alternative midler
Vejledning til ansøgningsskema vedr. alternative midler
Ansøgningsskema til udarbejdelse af basisstofansøgning
Vejledning til ansøgningsskema vedr. basisstofansøgning
Ansøgningsskema til tilskud til godkendelsesgebyr
Vejledning til ansøgningsskema vedr. gebyrtilskud  

Generelle vejledninger

NACE-branchekoder finder du her .
Standardvilkår for modtagelse af tilskud finder du  her .
Generel revisionsinstruks finder du her .
Tilskudsordningen har hjemmel i denne bekendtgørelse .

Vejledning til ansøgning

Der søges om tilskud til alternative sprøjtemidler ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet  her .
Vejledning til ansøgning vedr. alternativer finder du her .
Der søges om tilskud til udarbejdelse af basisstofansøgning ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet her .
Vejledning om tilskud vedr. basisstofansøgning finder du her .
Der søges om tilskud godkendelsesgebyr ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet her .
Vejledning om gebyrtilskud finder du her .
NACE-branchekoder finder du  her .
Standardvilkår for modtagelse af tilskud finder du  her .
Generel revisionsinstruks finder du  her .

Her findes reglerne

Alle krav til ansøgningen og til ansøgere fremgår af en bekendtgørelse. Ansøgere opfordres til også at læse bekendtgørelsen .

Faglig følgegruppe

Der er nedsat en faglig følgegruppe, der skal bistå Miljøstyrelsen i forbindelse med udvælgelsen blandt indkomne ansøgninger. Se kommissoriet for følgegruppen her

Yderligere oplysninger om ordningen

Henrik F. Brødsgaard

Miljøstyrelsen, Pesticider & Genteknologi