Om partnerskabet

undefined

Hovedformålet med partnerskabet

Målet er at opnå øget udvikling og implementering af sprøjte- og præcisionsteknologi i jordbruget med henblik på både at minimere pesticidbelastning af miljø og sundhed, og at reducere erhvervets omkostninger – dvs. understøtte den såkaldte dobbelte bundlinje.

Det er intentionen, at nye sprøjteteknologier og præcisionsteknologier, herunder IT- og dataudvikling, skal blive tilgængelige og kunne udnyttes af flest mulige og dermed bidrage til øget præcisionssprøjtning, reduceret pesticidforbrug og -belastning.

Der er udfordringer med at få forskningsresultater ud til anvendelse, så det er let og rentabelt for slutbrugerne at anvende teknologien i konkret brug. Der er et stort potentiale i brug af data fra GPS, sensorer, droner mv. der giver øget mulighed for pletsprøjtning og større præcision i sprøjtearbejdet eller jordbearbejdningen generelt. Der er i dag en lang række interessenter involveret i udvikling af disse præcisionsteknologier, men der eksisterer ikke et netværk, der samler alle parterne inden for området. Partnerskabet om sprøjte- og præcisionsteknologi bliver et sådant netværk.

Målsætning og aktiviteter

Partnerskabet bliver et samarbejde mellem relevante aktører, herunder virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner, rådgivende organisationer, brugere, m.fl., med henblik på at:

• kortlægge de barrierer der er for implementering af eksisterende og ny teknologi til at reducere anvendelsen af pesticider - og bidrage til at disse barrierer håndteres.

 understøtte et netværk og skabe synergi ved et tæt samspil mellem virksomheder, forskere, offentlige institutioner mv.

• skabe et forum for at opnå hurtigere og mere effektiv udvikling af løsninger - både for så vidt angår egentligt sprøjteudstyr men også andre teknologiske løsninger på området fx IT-systemer, lugerobotter osv.

• fremme eksport af dansk miljøteknologi og styrke den danske miljøteknologiklynge. Dette opnås ved at partnerskabet

Partnerskabet skal herunder arbejde frem mod forslag til test og demonstration af teknologiske løsninger, forslag til forsknings- og udviklingsaktiviteter, forslag til reguleringsmæssige ændringer eller virkemidler, som kan understøtte en teknologisk udvikling samt bidrage til generel videnopbygning og styrkelse af samarbejdet på området.

Partnerskabets organisatoriske ramme

Miljøstyrelsen vil nedsætte en styregruppe for partnerskabet. Miljøstyrelsen vil være formand for styregruppen. Styregruppens medlemmer skal rådgive Miljøstyrelsen samt bidrage til at sikre, at de aktiviteter, der igangsættes er realistiske og målrettede i forhold til de opstillede mål og formål for samarbejdet. Når styregruppen er nedsat, vil man kunne finde liste over medlemmerne her.