Krav om at føre og indberette sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal føre sprøjtejournal, det gælder både for jordbrugserhvervet, golfbaner, kommunale medarbejdere og anlægsgartnere m.fl.
Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal endvidere årligt indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler per afgrøde. Også Golfbaner skal årligt indberette oplysninger om deres forbrug.

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal løbende føre sprøjtejournal.

Professionel bruger er enhver, der benytter pesticider i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter - herunder sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i både landbrugssektoren og andre sektorer. Andre sektorer kan fx være golfbaner, kommuner, anlægsgartnere mv.

Der er indholdskrav til sprøjtejournalen men ingen formelle krav til, hvordan den føres. Se link til et eksempel på udformningen af en sprøjtejournal i højre side af skærmen. For nogle jordbrugere kan det være en fordel at føre journalen i det digitale indberetningssystem (SJI).

Vær opmærksom på, at sprøjtejournalen skal opbevares i tre år.

Ændret bekendtgørelse for føring og indberetning af sprøjtejournaler træder i kraft 1. juli 2017

Den nye bekendtgørelse (Nr. 814 af 7/6 2017) erstatter den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 929 fra 2010 og omfatter primært 2 ændringer:

  • Der er ikke længere en bagatelgrænse, der friholder jordbrugere med under 10 ha fra pligten til at føre sprøjtejournal.
  • Det præciseres, at alle professionelle brugere af pesticider er omfattet af kravet om at føre sprøjtejournal.

Hvad betyder ændringen for dig?

Jordbrugere, der har et samlet dyrket areal på under 10 ha, skal nu også fra den 1. august 2018 føre sprøjtejournal.  

Det har hele tiden været et krav, at alle professionelle brugere skal føre sprøjtejournal. Dette er nu præciseret i den nye bekendtgørelse. Det betyder bl.a., at jordbrugere, gartnerier, planteskoler, frugtplantager, anlægsgartnere, kommuner, viceværter mv., skal føre journal over forbruget af pesticider. 

Kontrol af sprøjtejournalen

Landbrugsstyrelsen foretager cirka 600 besøg om året, hvor de kontrollerer jordbrugssektorens sprøjtejournaler. Kontrollen vil i de fleste tilfælde blive gennemført i forbindelse med kontrol af andre ordninger, som Landbrugsstyrelsen administrerer. Hvis alt er i orden, afslutter Landbrugsstyrelsen kontrollen på stedet, og du modtager en kopi af kontrolrapporten.

Kontrollen med de øvrige sektorer, herunder golfbaner, kommuner mv. varetages ligeledes af Landbrugsstyrelsen (siden 2016).

Krav om årlig sprøjtejournalindberetning

Ansvaret for sprøjtejournalindberetningen er overgået til Miljøstyrelsen den 1. juli 2016. Den elektroniske indberetning foregår fortsat via landbrugsindberetning.dk, dog med link til nyt system i Miljøstyrelsens regi. Der er ikke ændret i reglerne om indberetning.

Se mere information og gå til indberetning af sprøjtejournal (SJI)

Greenkeepere på landets golfbaner skal ud over at føre en sprøjtejournal også sikre, at data indberettes i Miljøstyrelsens IT system GreenData