Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Krav om at føre og indberette sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal føre sprøjtejournal, det gælder både for jordbrugserhvervet, golfbaner, kommunale medarbejdere og anlægsgartnere m.fl.
Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal endvidere årligt indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler per afgrøde. Også Golfbaner skal årligt indberette oplysninger om deres forbrug.

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal løbende føre sprøjtejournal.

Professionel bruger er enhver, der benytter pesticider i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter - herunder sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i både landbrugssektoren og andre sektorer. Andre sektorer kan fx være golfbaner, kommuner, anlægsgartnere mv.

Der er indholdskrav til sprøjtejournalen men ingen formelle krav til, hvordan den føres. Se link til et eksempel på udformningen af en sprøjtejournal i højre side af skærmen. For nogle jordbrugere kan det være en fordel at føre journalen i det digitale indberetningssystem (SJI).

Vær opmærksom på, at sprøjtejournalen skal opbevares i tre år.

Ændret bekendtgørelse for føring og indberetning af sprøjtejournaler træder i kraft 1. juli 2017

Den nye bekendtgørelse (Nr. 814 af 7/6 2017) erstatter den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 929 fra 2010 og omfatter primært 2 ændringer:

 • Der er ikke længere en bagatelgrænse, der friholder jordbrugere med under 10 ha fra pligten til at føre sprøjtejournal.
 • Det præciseres, at alle professionelle brugere af pesticider er omfattet af kravet om at føre sprøjtejournal.

Hvad betyder ændringen for dig?

Jordbrugere, der har et samlet dyrket areal på under 10 ha, skal nu også fra den 1. august 2018 føre sprøjtejournal.  

Det har hele tiden været et krav, at alle professionelle brugere skal føre sprøjtejournal. Dette er nu præciseret i den nye bekendtgørelse. Det betyder bl.a., at jordbrugere, gartnerier, planteskoler, frugtplantager, anlægsgartnere, kommuner, viceværter mv., skal føre journal over forbruget af pesticider. 

Kontrol af sprøjtejournalen

Landbrugsstyrelsen foretager cirka 600 besøg om året, hvor de kontrollerer jordbrugssektorens sprøjtejournaler. Kontrollen vil i de fleste tilfælde blive gennemført i forbindelse med kontrol af andre ordninger, som Landbrugsstyrelsen administrerer. Hvis alt er i orden, afslutter Landbrugsstyrelsen kontrollen på stedet, og du modtager en kopi af kontrolrapporten.

Kontrollen med de øvrige sektorer, herunder golfbaner, kommuner mv. varetages ligeledes af Landbrugsstyrelsen (siden 2016).

Krav om årlig sprøjtejournalindberetning

Ansvaret for sprøjtejournalindberetningen er overgået til Miljøstyrelsen den 1. juli 2016. Den elektroniske indberetning foregår fortsat via landbrugsindberetning.dk, dog med link til nyt system i Miljøstyrelsens regi. Der er ikke ændret i reglerne om indberetning.

Se mere information og gå til indberetning af sprøjtejournal (SJI)

Greenkeepere på landets golfbaner skal ud over at føre en sprøjtejournal også sikre, at data indberettes i Miljøstyrelsens IT system GreenData

Hvilke oplysninger skal føres i sprøjtejournalen

Du er selv ansvarlig for løbende at føre sprøjtejournal. Det gælder også, hvis det er maskinstationen, som sprøjter dine marker for dig.

Senest syv dage efter, du har sprøjtet dine marker, skal du føre alle oplysninger ind i din sprøjtejournal. Der er ingen formkrav til hvordan journalen føres. For nogle jordbrugere kan det være en fordel at føre journalen i det digitale indberetningssystem (SJI). Oplysningerne skal gemmes i mindst 3 år.

I sprøjtejournalen skal du løbende notere:

 • Hvilke pesticider, du sprøjter dit behandlet areal med (fx din mark). Pesticidets handelsnavn  skal fremgå af journalen (og gerne registreringsnummer)
 • Hvor meget, du sprøjter dit behandlet areal. Angiv dosering pr. hektar eller m2
 • Identifikation af marken/arealet, som du sprøjter (fx marknummer eller nummer på bord)
 • Hvor stort arealet er, som du sprøjter (i hektar eller m2)
 • Hvornår du sprøjter (dato for hver sprøjtning)
 • Hvad du dyrker på dit behandlet areal (afgrøde/kultur)
 • Dit CVR-nummer

Særligt for gartnerier

• Gartnerier kan angive den enkelte markidentifikation med enten marknummer eller nummer på bord eller væksthus.
• Det skal du gøre i feltet ”sprøjtet område/behandlet areal”
• Du kan også angive arealets størrelse i enten hektar eller m2.

Sådan fører du sprøjtejournalen elektronisk i SJI

Det nye system ligner det gamle. Du kan gøre de samme ting i det nye system – kun grafikken ser anderledes ud og der er kommet hjælpetekster på.

Du kan fortsat føre din sprøjtejournal elektronisk via Landbrugsindberetning.dk, men som noget nyt, skal du logge på systemet med NemID for Erhverv. Hvis du ikke allerede har NemID for erhverv, vil du i løsningen blive henvist til virk.dk hvor du bliver vejledt i hvordan du nemt anskaffer dig dette.

Det er en fordel at benytte den elektroniske sprøjtejournal, hvis du har mange sprøjtninger på samme arealer. Hvis du er jordbruger og har en markplan, vil din markplan fra Fællesskemaet automatisk blive overført til systemet, så du kan vælge den mark du har behandlet ud fra markplanen. Har du ikke en markplan, opretter du selv løbende de behandlede arealer (fx en mark eller et bord i et væksthus).

Du opdaterer journalen løbende. Hver gang du har sprøjtet, taster du (senest 7 dage efter sprøjtningen) ind i systemet, hvilket areal du har behandlet, hvor stort areal du har sprøjtet, hvilket pesticid du har anvendt med hvilken dosis og dato for sprøjtningen. 

I journalen har du overblik over alle dine behandlede arealer og kan se, hvornår, hvor og hvor meget du har sprøjtet. Sprøjtejournalen skal føres løbende for hver planperiode.

Fordele ved at føre den løbende sprøjtejournal i SJI

SJI systemet er både en selvbetjeningsløsning, hvor du som jordbruger, gartner, kommune mv. kan vælge løbende at føre din sprøjtejournal digitalt, samt en indberetningsløsning til den årlige indberetning af det samlede pesticidforbrug.

Det er en fordel at føre sprøjtejournalen elektronisk, hvis du har mange marker/arealer og sprøjter med mange forskellige pesticider. I SJI kan du oprette et behandlet areal eller hente den seneste markplan fra Fællesskemaet. Efterfølgende kan du tilføje sprøjteoplysninger på de enkelte marker/arealer. Når sprøjtejournalen er ført i SJI, vil selve indberetningen af sprøjteoplysningerne være lettere.

Hvis du fører din sprøjtejournal elektronisk, kan du bl.a.:

 • Indberette dine oplysninger hurtigt og med færre fejl, fordi dine oplysninger bliver overført elektronisk i systemet
 • Finde afgrødekoder og sprøjtemidler fra listerne i systemet
 • Tilføje sprøjtninger og sprøjteoplysninger på de enkelte marker/arealer
 • Kopiere sprøjtninger, som du allerede har registeret, til andre marker/arealer
 • Føre journalen løbende
 • Oprette behandlede arealer (fx marker)
 • Hente den aktuelle markplan fra Fællesskemaet