Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Fakta om glyphosat og drikkevand

Glyphosat er et pesticid, der benyttes til at bekæmpe ukrudt – fx i ukrudtsmidlet Roundup®. Landbruget tegner sig for størstedelen af det danske forbrug. Glyphosat er godkendt som pesticid i EU, og Miljøstyrelsen har vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark, og dermed ikke forurener grundvandet og drikkevandet.

  • I Danmark anvendes glyphosat primært på markerne før fremspiring, til nedvisning, til pløjefri dyrkning og til bekæmpelse af ukrudt i frugt- og juletræsplantager.
  • Den nuværende EU-godkendelse af glyphosat udløber i december 2017 og EU-landene skal i efteråret 2017 stemme om fornyet godkendelse, hvor Kommissionen har foreslået en 10-årig periode.
Hvordan kan Miljøstyrelsen være sikker på, at anvendelsen af glyphosat ikke er problematisk for mennesker og miljø i Danmark?

Fordi vi og EU har undersøgt stoffet grundigt. Vi har en meget restriktiv godkendelsesprocedure for pesticider i Danmark, der skal sikre en høj beskyttelse af grundvand, miljø og sundhed. Forinden skal alle aktivstoffer – som fx glyphosat - være godkendt i EU. Derefter vurderer Miljøstyrelsen, om de specifikke pesticidmidler - til de konkrete anvendelser, der søges om i Danmark - er sikre at anvende både i forhold til dyr og planter i naturen og i forhold til brugerne. Vi godkender kun stoffer, som kan anvendes sikkert for mennesker og miljø.

Er det ikke et problem, at glyphosat er fundet i drikkevandet på flere vandværker?

Miljøstyrelsen er i gang med at se nærmere på de konkrete fund. Brug af glyphosat i landbruget er testet mange gange på vores testmarker i ”Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand” uden, at det har vist risiko for udvaskning til grundvand. Derfor skal Miljøstyrelsen undersøge årsagen til de konkrete fund, som kan skyldes spild, forkert anvendelser eller punktkilder som fx vaskepladser eller lodsepladser.

Hvor mange vandværker har fundet rester af glyphosat, og kan vandet drikkes sikkert?

Der har været enkelte fund af glyphosat i drikkevand gennem de sidste år. Men de mængder, der er fundet, er så små, at de ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko. Man kan sagtens drikke vandet.

Hvordan kan Miljøstyrelsen godkende anvendelsen af glyphosat, når det har været nævnt i pressen, at stoffet kan være kræftfremkaldende?

Både EU’s Kemikalieagentur (ECHA) og den Europæiske fødevaresikkerheds autoritet (EFSA) vurderer at glyphosat ikke er kræftfremkaldende. Miljøstyrelsen har været involveret i vurderingsarbejdet, og er enig i konklusionen.

Gælder det også for de blandinger – hvor glyphosat optræder sammen med forskellige andre stoffer?

Sidste sommer blev en række midler, hvori der indgik et problematisk hjælpestof (POE-tallowamin) forbudt i forbindelse med EU-vurderingen. For at være på den sikre side, vil Miljøstyrelsen i forbindelse med den kommende revurdering af midler med glyphosat kræve, at de forskellige blandinger i Danmark skal testes for, om de skader arveanlæggene, som POE-tallowamin er mistænkt for.

Er det endeligt afklaret om glyphosat er hormonforstyrrende?

Den Europæiske Fødevaresikkerheds autoritet (EFSA) har nu vurderet en række ekstra forsøg og videnskabelige artikler, hvor glyphosats eventuelle hormonforstyrrende egenskaber er undersøgt. Den nye EFSA-konklusion fra 2017 slår fast, at glyphosat ikke er hormonforstyrrende.

Der har været stillet spørgsmål til, at dele af producentens materiale er gengivet i EU's vurderingsrapport. Hvad er Miljøstyrelsens kommentar til det?

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har svaret på kritikken. Spørgsmålene skyldes en manglende forståelse for procedurerne i forbindelse med EU’s pesticidvurderinger, hvor det er normal praksis, at dele af ansøgers dossier indgår i udkastet til vurderingsrapport.

Læs svaret på kritikken fra EFSA på www.efsa.europa.eu