Klassificering - nye og eksisterende midler

Nye og eksisterende godkendelser skal fra 1. juni 2015 være CLP-klassificeret.

 

Der er forskellige regler for klassificering alt efter om der er tale om nye eller eksisterende plantebeskyttelsesmidler og alt efter, hvornår du har ansøgt om godkendelse. 
Ved omklassificeringer af eksisterende produkter skal man udfylde et ansøgningsskema og sende det til Miljøstyrelsen via e-mail . Se ansøgningsskema nederst på siden. 

 

Klassificering - nye plantebeskyttelsesmidler

 

Hvis du har ansøgt om godkendelse efter den 14. juni 2011 skal dit middel klassificeres efter klassificeringsforordningen, men du kan indtil 1. juni 2015 vælge at klassificere efter præparatdirektivet.

Ansøger skal ved indgivelse af ansøgning om godkendelse af et middel, orientere Miljøstyrelsen om, hvilke regler der er klassificeret efter.

For nye midler ansøgt før den 14. juni 2011, kan ansøger anmode om klassificering efter klassificeringsforordningen, hvis dette ikke var angivet ved ansøgning. Ellers vil klassificering ske efter præparatdirektivet.

 

Hvis klassificering sker efter klassificeringsforordningen, skal midlet også emballeres og mærkes efter denne forordning. Udover klassificeringsforordningen gælder pesticidforordningens regler om mærkning og emballering (se nedenfor).

Efter godkendelsen er givet, er det godkendelsesindehaver, der er ansvarlig for opdatering af klassificering og mærkning af plantebeskyttelsesmidlet. Ændringer til klassificeringen skal indsendes til Miljøstyrelsen. En ændret klassificering eller omklassificering kan medføre en ny godkendelsessituation.

 

Klassificering - eksisterende plantebeskyttelsesmidler

 

Ved revurderinger af plantebeskyttelsesmidler, der var på markedet før den 14. juni 2011, kan ansøger indtil 1. juni 2015 vælge, om klassificering skal ske efter de gamle regler i præparatdirektivet eller de nye CLP-regler i klassificeringsforordningen.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgningen om fornyet godkendelse gøre opmærksom på, hvilke regler der er klassificeret efter.

For midler der allerede er søgt revurderet, kan ansøger anmode om klassificering efter klassificeringsforordningen, hvis dette ikke var angivet ved ansøgning. Ellers vil klassificering ske efter præparatdirektivet.

Efter godkendelsen er givet, er det godkendelsesindehaver, der er ansvarlig for opdatering af klassificering og mærkning af plantebeskyttelsesmidlet. Ændringer til klassificeringen skal indsendes til Miljøstyrelsen. En ændret klassificering eller omklassificering kan medføre en ny godkendelsessituation.

 

Omklassificering fra DPD til CLP 

 

Ved omklassificeringer af eksisterende produkter skal nedenstående ansøgningsskema udfyldes og indsendes til .

Ved modtagelse af ansøgning vil der blive opkrævet et gebyr
Efter sagsbehandlingen vil ansøger få et etiketbrev og skal herefter fremsende en etiket til godkendelse.

Hent ansøgningsskema Som hjælp ved omklassificeringen kan nedenstående vejledninger bruges:

Vejledningerne er baseret på plantebeskyttelsesmidler og er opdateret i marts 2017 i forbindelse med opdateret guidance dokument fra ECHA vedr. mærkning og emballering. 
 
Link til p-sætningsvejledning: P-sætningsvejledning sundhed

Link til vejledning:  Vejledning til CLP klassificering P&G pest MST marts 2017.xlsx