Klassificering, mærkning og emballering

Det er dig som ansøger, der skal klassificere det plantebeskyttelsesmiddel, der søges om godkendelse til. Det gælder både nye og eksisterende midler.

Mærkning og emballering efter pesticidforordningen
Hvis ansøgning om godkendelse af et middel behandles efter pesticidforordningen, skal mærkning og emballering ske efter reglerne i samme forordning, samt kravene i mærkningsforordningen.

Klassificering, mærkning og emballering i overgangsperioden
Blandinger kan klassificeres, mærkes og emballeres efter præparatdirektivet indtil den 1. juni 2015, dog kan blandinger før den 1. juni 2015 også klassificeres, emballeres og mærkes efter klassificeringsforordningen
 
Klassificering - nye og eksisterende plantebeskyttelsesmidler  
Nye midler ansøgt efter den 14. juni skal klassificeres efter klassificeringsforordningen, men indtil 1. juni 2015 kan klassificering ske efter præparatdirektivet. Ved revurderinger af plantebeskyttelsesmidler, der var på markedet før den 14. juni 2011, kan ansøger indtil 1. juni 2015 vælge, om klassificering skal ske efter de gamle regler i præparatdirektivet eller de nye CLP-regler i klassificeringsforordningen.

Hvis du ønsker at omklassificere fra DPD til CLP skal du indsende et ansøgningsskema til Miljøstyrelsen. Hent ansøgningsskema og vejledning ved at følge linket ovenfor. 

 

Yderligere fakta

Det er valgfrit om man benytter klassificeringsreglerne i præparatdirektivet eller de nye CLP-regler i klassificeringsforordningen.

Plantebeskyttelsesmidler, der er eller bliver klassificeret, mærket og emballeret efter præparatdirektivet, samt plantebeskyttelsesmiddeldirektivet, kan markedsføres indtil den 1. juni 2015, hvorefter alle midler skal være klassificeret og mærket efter klassificeringsforordningen, samt pesticidforordningen.

Midler, som er på markedet (i detailledet) før 1. juni 2015, behøver dog ikke ændre mærkning før 1. juni 2017.

 

Vejledning til udarbejdelse af etiketter

Kravene til etiketter er blevet ændret først ved udstedelse af en forordning om mærkningskrav vedr. plantebeskyttelsesmidler (Kommissionens forordning (EU) Nr. 547/2011), som følger af plantebeskyttelsesmiddelforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009) og dertil kommer reglerne om CLP-klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om ”klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.”

Se vejledning for udarbejdelse af etiketter for plantebeskyttelsesmidler uden CLP-klassificering , Miljøstyrelsen februar 2013.
Alle midler, hvor ansøgning om godkendelse af etiket er indsendt efter 14. juni 2011, skal være etiketteret i overensstemmelse med "Vejledning om etiketter for plantebeskyttelsesmidler" efter offentliggørelse. For øvrige midler kan godkendelsesindehaveren vælge at anvende vejledningen ved etikettering, men der er ikke pligt hertil.

Se vejledning om udarbejdelse af etiketter for plantebeskyttelsesmidler med CLP-klassificering, Miljøstyrelsen 26. juni 2014 .
Denne vejledning tager højde for CLP-forordningen, og erstatter retningslinjerne for udarbejdelse af etiketter fra februar 2013, når der anvendes CLP klassificering.