Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Regler for kemi i elektronik

Generelle regler

RoHS direktivet begrænser bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom (krom VI), polybromerede biphenyler (PBB), polybromerede diphenylethere (PBDE).

REACH forordningen fastsætter begrænsninger i anvendelsen af en række kemiske stoffer i artikler, herunder også elektriske og elektroniske produkter, og for markedsføring af sådanne artikler. Listen over kemiske stoffer, for hvilke der er fastsat begrænsninger, findes i forordningens bilag XVII. Forordningen forbyder også brugen i EU af de stoffer, der står på bilag XIV, medmindre man som producent forudgående har søgt om og fået anvendelsen godkendt. Det er stadigvæk tilladt at bruge stofferne på bilag XIV i produktionen uden for EU.

Herudover har alle leverandører af artikler i visse tilfælde pligt til at videregive oplysninger til kunder og – efter anmodning – til forbrugere, hvis der er særligt problematiske stoffer i artiklerne.

Regler for særlige elektriske og elektroniske produkter