Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov - § 25 skov

Naturperler
Draved Skov. Fotograf: Per Fløng

Naturen i skovene er en vigtig del af biodiversiteten i Danmark, fordi skovene er levested for mange vilde dyr og planter. Nogle skovområder er naturmæssigt mere værdifulde end andre, fordi de er bedre levesteder for dyr, planter og andre organismer. Hidtil har der ikke været en kortlægning af den naturmæssigt særlig værdifulde skov – de såkaldte § 25 skove. Derfor har vi en kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov i de offentligt ejede skove i Danmark.

Hvad er Projekt Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov?

Projektet har til formål at kortlægge skov af naturmæssig særlig værdi. Dette omfatter skove både indenfor og udenfor Natura 2000-områder. Kortlægningen er systematisk og foregår i tre trin:

Først findes potentielle arealer ved hjælp af eksisterende kortmateriale. Derefter afgør et feltbesøg, om der er tale om naturmæssigt særlig værdifuld skov i skovlovens forstand. Til sidst indsamles data om naturindholdet.

Kortlægningen skal give et samlet overblik over beliggenheden og tilstanden af de offentlige skoves særlige naturmæssige værdier, for at muliggøre en eventuel målrettet og prioriteret indsats til beskyttelse af skovenes biodiversitet. I Naturstyrelsens skove indgår kortlægningen i arbejdet med at udlægge nye arealer til urørt skov og skov til biodiversitetsformål. Udlægningen i Naturstyrelsens skov og kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov er en del af regeringens Naturpakke fra 2016.

Se resultater fra kortlægningen på Naturstyrelsens arealer  her.

Specielt til denne kortlægning er der udviklet en Nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov.

Hvordan har vi planlagt kortlægningen?

Projektet er organiseret i Miljøstyrelsen. Der er desuden nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Skovrådet og skovcertificeringerne PEFC, FSC og SBP.

I 2016 kortlægges Naturstyrelsens skove og derefter følger andre offentlige skove i 2017.

Slutresultatet bliver et kort, som kan ses på blandt andet Danmarks Miljøportal.

 

Hvad er ’naturmæssigt særlig værdifuld skov’ - § 25 skov

‘Naturmæssigt særlig værdifuld skov’ er skov med naturværdier, der rækker udover det gennemsnitlige og almindelige. Det vil sige skov, som har særlig stor betydning for bevarelse af biologisk mangfoldighed i Danmark – forstået på både system-, arts- og genniveau. Det kan også være skov, som har anden særlig stor naturhistorisk værdi (fx naturgeografisk eller geologisk). Der er især fokus på:

-Overvejende naturlig skov, dvs. ikke-plantet skov, med særligt store forekomster af store træer, gamle træer, herunder veterantræer, hultræer og andre naturmæssigt værdifulde træer samt dødt ved.

-Skov af eller med særlige træarter som fx småbladet lind, der angiver særlig lang tids skovdække

-Skov på voksesteder, der giver helt særlige naturforhold fx kildevæld, erosion eller kalkbund

-Skove med særlig lang kontinuitet

’Naturmæssigt særlig værdifuld skov’ har ophæng i Skovlovens § 25.