Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Råstofindvindingstilladelser på havet

Indvinding af råstoffer på havet må først ske, efter at man har fået tilladelse fra Miljøstyrelsen. Reglerne om ansøgning om tilladelse til indvinding står i kapitel 3 i råstofbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen).

Ansøgning skal sendes pr. mail til . Kravene til ansøgning fremgår af §§ 8, 11 og 12 i råstofbekendtgørelsen.

Styrelsen sender normalt ansøgninger i høring hos berørte organisationer og myndigheder, som kan have interesse i sagen, jf. råstofbekendtgørelsens § 63. Efter endt høring træffer styrelsen afgørelse. Afgørelsen sendes til ansøger og andre parter m.v., jf. råstofbekendtgørelsens § 64. Der er herefter 4 ugers klagefrist. Afgørelserne annonceres på Styrelsens hjemmeside. Tilladelser må normalt ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Generelle vilkår for indvinding fremgår af råstofbekendtgørelsens bilag 4.

Der kan opnås tre slags råstofindvindingstilladelser på havet.

Auktionsområder, hvor eneret til området opnås efter gennemførelse af auktion. Reglerne om auktioner står i råstofbekendtgørelsens kapitel 5. Læs mere om auktioner HER . Se aktuelle auktionstilladelser HER .

Fællesområder, hvor alle, der søger, kan få tilladelse. Reglerne om fællesområder står i råstofbekendtgørelsens kapitel 6.

Se alle eksisterende fællesområder HER .

Bygherreområder, hvor bygherrer kan få eneret til indvinding til større opfyldningsopgaver og andre større anlægsarbejder eller til kystbeskyttelse. Reglerne om bygherreområder står i råstofbekendtgørelsen kapitel 7. Se aktuelle bygherretilladelser HER .

 

 

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sandgrusstenlerkalk og tørv 
fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.