I forbindelse med udarbejdelsen af en ny husdyrregulering er der gennemført et stort udredningsarbejde, som er beskrevet i tekniske baggrundsrapporter mv. Du kan finde materialet neden for.

Jura, administration og økonomi

Stipladsmodellen

Ammoniakemissioner fra anlæg og udbragt husdyrgødning

Fosforregulering

KvælstofreguleringNotat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen, AU
  • Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen, AU
  • Effekt af husdyrgodkendelser, AU
  • Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper, Miljøstyrelsen
  • Forudsætninger for vejledende kort over nitrat fra organisk gødning til brug for kommunernes indsatsplanlægning
  • Notat om beregning af husdyrefterafgrødekrav
  • Husdyrgodkendelse.dk

    Regulering af zink i husdyrgødning