Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Opgaver og ansvarsområder

Miljøstyrelsen - Virksomheder varetager myndighedsopgaver på tværs af hele landet fra kontorerne i Slagelse og Aarhus.

Miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder

Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for mange af de største og/eller mest forurenende virksomhedstyper. Det gælder for cirka 400 virksomheder af typerne:

Læs generel information:
Godkendelse af listevirksomhed
Miljøtilsyn og brugerbetaling

Miljøtilsynsplan for 2013-2017  

Miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller i § 3 krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan for tilsynet med virksomheder og husdyrbrug mv.

Læs miljøtilsynsplanen for de anlæg Miljøstyrelsen fører tilsyn med her:
Miljøtilsynsplan 2013-2017

Kommunalt ejede eller drevne affaldsanlæg

Kommunalt ejede og drevne deponeringsanlæg har fra 1. juli 2014 fået Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed. Før da var kommunen godkendelsesmyndighed mens Miljøstyrelsen varetog tilsynet. Ansøgninger indkommet til kommunerne før 1. juli 2014 skal færdigbehandles i kommunen.

Også biaktiviteter placeret sammen med deponeringsanlæggene er omfattet.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

VVM-screening og VVM-vurdering i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse,  hvor Miljøstyrelsen ifølge miljøbeskyttelsesloven har godkendelseskompetencen.

Bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning kan ses i Retsinformation her .
Bekendtgørelsen indfører et anmeldeskema  til brug for bygherrens anmeldelse af bilag 2-projekter (screening). 

I andre tilfælde, hvor staten er myndighed henvises til Naturstyrelsen

PRTR

Udtalelser i forbindelse med PRTR-indberetninger for virksomheder, hvor Miljøstyrelsen ifølge miljøbeskyttelsesloven har tilsynskompetencen.