Renere produkter og integreret produktpolitik

Et renere produkt er et produkt, som medfører en mindre samlet miljøbelastning end tilsvarende produkter med samme funktion og anvendelse. Produktet er altså lige så godt, men belaster miljøet mindre.

En produktorienterede miljøindsats går ud på at mindske miljøbelastningen ved at udvikle og afsætte renere produkter. Der fokuseres på miljøbelastningen fra hele produktets livscyklus, dvs. fra fremstillingen af råvarerne til det udtjente produkt er blevet til affald.

Produktindsatsen har både et miljø- og erhvervspolitisk sigte, idet evnen til at levere produkter på et marked, der i stigende grad sætter miljø på dagsordenen, er afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Den danske produktorienterede indsats har været tæt knyttet til EU’s produktorienteret miljøindsats. Den kaldtes IPP - Integrereret Produkt Politik. Du kan læse om indsatsen for bæredygtig produktion og forbrug på EU-Kommissionens hjemmeside .

Baggrund for den produktorienterede miljøindsats

Der er i Danmark og internationalt i 1990'erne og 10-15 år frem sat mange aktiviteter i gang for at fremme en bæredygtig udvikling. Vi har opnået, at udledningerne af forurenende stoffer direkte fra virksomhederne er faldende. Men ressourceforbrug, energiforbrug og mængden af anvendte produkter er stigende og en række miljøproblemer er stigende, for eksempel:

  • øget drivhuseffekt,
  • en diffus belastning af mennesker og miljø med miljøfarlige stoffer (fra brug og bortskaffelse af produkter),
  • fotokemisk ozondannelse,
  • ressourceudtømning.

I stedet for en direkte forurening fra produktionsprocesserne får vi en indirekte og diffus forurening fra vores samlede forbrug. Og vi får store mængder af restprodukter fra luftrensning og spildevandsrensning som skal håndteres forsvarligt.

Det er blandt andet derfor, at der har været en stor indsats for at løse miljøproblemerne gennem brug af renere teknologi - altså gennem forebyggelse. Princippet bag renere teknologi er at løse problemerne ved kilden i stedet for at rense og rydde op bagefter.

Dette princip gælder også, når der arbejdes med produkter. Miljøbelastningen fra produkterne skal reduceres i hele produkternes livsforløb og så tidligt i forløbet som muligt.

Det kræver samtidig, at løsningerne ses i den helhed, som de indgår i, fra råvareudvinding over produktion til brug og bortskaffelse - altså i produktets livscyklus.

Program for renere produkter

Den produktorienterede miljøindsats i Danmark blev i perioden 1999-2003 i høj grad udmøntet gennem Program for renere produkter. Program for renere produkter sluttede med udgangen af 2003 og de sidste aktiviteter er afsluttet i 2005. Her kan du læse mere om baggrunden for programmet, programbeskrivelsen, nogle af de årlige prioriteringsplaner samt Miljørådets årsberetninger. Der er ikke udgivet nogen årsberetning i 2003.

Programmet er eksternt evalueret. Læs evalueringsrapporten fra 2006.

Program

Program for renere produkter m.v. 1998-2002 (programmet blev forlænget til også at omfatte 2003)
Redegørelse om den produktorienterede miljøindsats, februar 1998

Prioriteringsplaner

Miljørådets prioriteringsplan 2003 (word-format)

Resultater

Resultater af program for Renere Teknologi

Miljørådets årsberetning 2002
Miljørådets årsberetning 2001

Tidligere beslægtede indsatser

Handlingplan for renere teknologi 1990-1992
Handlingsplan for renere teknologi 1993-1997