Produktpaneler

Miljøstyrelsen havde i perioden 1998 - 2003 nedsat et antal produktpaneler for gennem dialog og samarbejde mellem deltagerne at fremme udvikling og afsætning af renere produkter inden for området. Et produktpanel bestod typisk af relevante aktører fra et produkts livscyklus for eksempel producenter, forhandlere og forbrugerorganisationer. Panelerne var uafhængige af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen deltog ofte i panelerne på lige fod med de øvrige medlemmer.

Her på siden kan du læse om mere om produktpanelerne.

Panelet for professionelle miljøbevidste indkøb

Panelet for professionelle miljøbevidste indkøb er nedsat i december 2003 på initiativ af Miljøministeriet. Panelet havde som opgave at fremme miljøbevidste indkøb, såvel i den offentlige sektor som i den private sektor. Panelet stoppede i 2009, hvorefter indsatsen videreføres i Forum for bæredygtige indkøb , der blev nedsat i efteråret 2010. Læs mere om panelet

Elektronikpanelet

Elektronikpanelet blev etableret i 1998 af Miljøstyrelsen med den opgave at tage initiativer til og gennemføre aktiviteter der inden for elektronikområdet kan tjene til at reducere den belastning på miljøet, som produktion, anvendelse og bortskaffelse af elektronik udgør. Elektronik panelet afsluttede deres aktiviteter omkring 2007.

Tekstilpanelet

Tekstilpanelet blev nedsat af Miljøstyrelsen i 1999 og stoppede sit arbejde med udgangen af 2005. Tekstilpanelets opgave var at afdække og afprøve virkemidler, der kan øge udbud og efterspørgsel efter mere miljøvenlige tekstiler.
Læs mere om panelet og dets historie

Produktpanel for detailhandel

Produktpanel for Detailhandel blev nedsat i 2002 på initiativ af Miljøstyrelsen og stoppede sit arbejde i slutningen af 2005. Panelet har været en del af indsatsen for at fremme brugen af produkter, der er mindre belastende for miljøet i fremstilling, brug og bortskaffelse.
Læs mere om panelet

Produktpanel for landbrugsområdet

Produktpanel for landbrugsområdet er nedsat i starten af 2003 af Miljøstyrelsen og stoppede sit arbejde i 2004.  Panelets primære mål var at fremme udvikling og afsætning af landbrugsprodukter, der set i et livscyklusperspektiv ("fra jord til jord") er mindre miljøbelastende end tilsvarende traditionelle produkter.
Produktpanelet har bl.a. foranlediget et projekt med overblik over produktorienteret miljøindsats på landbrugs- og fødevareområdet. Læs mere  i rapporten "Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren"

Godstransportpanelet

Panelet støttede overordnet op om arbejdet med udmøntning af regeringens handlingsplan for begrænsning af transportsektorens CO2-udslip. Stoppede sit arbejde i 2002.

Byggepanelet

Byggepanelets hovedopgave var at udarbejde en plan for en miljømæssigt bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, samt at pege på initiativer til at sætte en bred udviklingsproces i gang mod dette mål. Stoppede sit arbejde i 2001.

Læs mere om panelets arbejde på dets hjemmeside http://www.byggepanel.dk

Læs mere om panelernes indsats og resultaterne