Panel for detailhandel

Detailhandelspanelets overordnede formål har været at generere aktiviteter, som er holdnings- og adfærdspåvirkende med henblik på at mindske den samlede miljøbelastning fra detailhandelen.

Gennem sit virke har panelet ønsket at fremme udbuddet og afsætningen af renere produkter inden for dagligvareområdet. Panelets indsats har desuden omfattet reduktion af den indirekte miljøbelastning i form af den tilknyttede transport og emballering, samt det affald og de ressourcer til drift, som knytter sig til afsætningen af produkter. Panelet har endelig ønsket at medvirke til at øge forbrugerens interesse for renere produkter gennem relevant forbrugerinformation, dels gennem direkte forbrugerrettede aktiviteter, dels gennem aktiviteter kombineret med profilering af butik og produkter.

Det har været væsentligt for panelet, at de iværksatte aktiviteter har fokus på den direkte, praktiske anvendelighed i butikkernes dagligdag.

Panelet har været sammensat af repræsentanter for de væsentligste aktører inden for dagligvareområdet i Danmark (De Samvirkende Købmænd, COOP. Dansk Supermarked A/S, Dansk Handel & Service), en repræsentant for leverandørerne (Dansk Dagligvareleverandør Forening), en repræsentant for forbrugerne (Forbrugerrådet) samt Miljøstyrelsen.
Formand for panelet har været Arne Rask, LOGISYS A/S og PlanMiljø har været fagligt sekretariat.

For yderligere information læs Slutrapport for panel for detailhandel (word, 651 KB)

Afsluttede projekter