Økonomiske virkemidler i Danmark - Tilskud

Tilskud

Der ydes tilskud til virksomheder for at nedbringe forureningen. Tilskud omfatter direkte tilskud, fordelagtige lån, skattefritagelse og fradrag, som staten yder til virksomheder for at fremme en bestemt adfærd.

Formål

Hensigten med tilskud er at få virksomheder til at reducere forureningen ved at yde et tilskud til forureningsbegrænsende foranstaltninger. Hvis en virksomhed får et tilskud til at begrænse forureningen af et uønsket stof, vil virksomheden begrænse sin forurening, så længe tilskuddet er højere end omkostningen ved at begrænse.

Fordele

Fordelen ved tilskud er, at virksomhederne får et incitament til at begrænse forureningen.

Ulemper

Ulempen ved tilskud til at reducere forureningen er, at det generelt bliver billigere at producere en miljøbelastende vare, hvilket kan tiltrække yderligere virksomheder til branchen. Resultatet samlet set kan altså blive, at den samlede forurening bliver højere.

En anden væsentlig ulempe ved tilskud er, at staten skal betale penge til virksomhederne, så der skabes et finansieringsbehov for det offentlige. Det er altså lige modsat andre økonomiske virkemidler, som enten bidrager til statskassen eller er provenuneutrale.

Da tilskud til virksomheder er en slags statsstøtte, er de som udgangspunkt ikke tilladte i EU. Hvis et medlemsland ønsker at anvende en tilskudsordning f.eks. til at tilbageføre et afgiftsprovenu til en sektor, skal det derfor godkendes af EU-kommissionen.

Anvendelse i Danmark

Udviklingstendensen har været færre tilskud, og en drejning af virksomhedsrettede tilskud mod tilskud med sigte på at skabe bedre rammebetingelser for markedet til selv at træffe mindre miljøbelastende forbrugs- og produktionsvalg. Blandt de eksisterende tilskudsordninger er fokus væsentligst rettet mod miljøvenligt landbrug, reduktion af miljøbelastning fra energiproduktion og forbrug samt i mindre grad mod udvikling af renere produkter.

Mere om tilskud

Læs mere om tilskud i:
Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene, Baggrund og status , Miljøstyrelsen 2003

Mere om økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler på natur- og miljøområdet
Miljøprojekt nr. 887, Miljøstyrelsen 2004