Økonomiske virkemidler i Danmark - Gebyrer

Gebyrer

Et gebyr er i princippet en betaling for en enkeltstående ekspedition. Der er altså knyttet en bestemt modydelse til betalingen. Et gebyr er karakteriseret ved, at indtægten fra gebyret har til formål at dække udgifterne ved administration og produktion af den ydelse, gebyret er knyttet til. Størrelsen af gebyret skal fastsættes, så det modsvarer udgifterne ved ydelsen. Der må altså hverken ske over- eller underdækning.

Formål

Et gebyr er en brugerbetaling for en specifik engangsydelse, hvor gebyret afspejler de faktiske, direkte økonomiske omkostninger forbundet med ydelsen. Et gebyr er altså en finansieringsform af en konkret enkeltstående modydelse.

Fordele

Fordelen ved at benytte et gebyr for miljøydelser i stedet for at lade alle skatteydere betale er, at det synliggør den faktiske udgift, der er forbundet med ydelsen. Brugerbetalingen kan give et incitament til mindre miljøbelastende adfærd, især såfremt gebyret er udformet på en måde, så der er direkte sammenhæng mellem brugerbetaling og miljøbelastning.

En anden fordel er at gebyrer lever op til princippet om at forureneren betaler.

Ulemper

Gebyrerne må alene dække de faktiske udgifter forbundet med håndtering af affald og spildevand og ikke den forurening, der opstår som følge heraf. Derfor har gebyrerne, som de er indrettet i dag, kun meget begrænset effekt som virkemiddel til at nedbringe forurening.

Anvendelse i Danmark

På miljøområdet er der gebyrer for affaldshåndtering og bortledning af spildevand.

Mere om gebyr

Læs mere om gebyrer i:
Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene, Baggrund og status , Miljøstyrelsen 2003

Mere om økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler på natur- og miljøområdet
Miljøprojekt nr. 887, Miljøstyrelsen 2004