Økonomiske virkemidler i Danmark - Frivillige aftaler

Frivillige aftaler

Frivillige aftaler er ikke nødvendigvis et økonomisk virkemiddel, men vil afhængig af design ofte være det.

Formål

En frivillig aftale om begrænsning af forurening indgås mellem virksomheder, typisk på brancheniveau, på den ene side og myndigheder på den anden side. I aftalerne binder virksomhederne sig f.eks. til at nedbringe et givent udslip med en vis mængde over en aftalt tidsperiode, eller at realisere en genanvendelsesmålsætning. Aftaler er typisk et alternativ til direkte regulering eller anvendelse af økonomiske virkemidler. Brug af frivillige aftaler kan også supplere en afgiftsordning, så virksomheder, der overholder aftalen, f.eks. får reduceret afgiften.

Fordele

Fordelen for virksomhederne ved frivillige aftaler er, at de giver mulighed for et længere tidsperspektiv i forureningsbegrænsningen end f.eks. afgifter samtidig med, at virksomhederne har fleksibilitet til selv at afgøre, hvordan de vil gennemføre målene i aftalen. Virksomhederne ligger inde med oplysninger om deres produktion mv., der gør, at de er bedst til at vurdere, hvor der kan begrænses, og hvem der billigst kan gøre det, så målsætningen realiseres med færrest mulige omkostninger.

Ulemper

Ulempen ved frivillige aftaler er, at det kan være forbundet med store omkostninger for staten at holde øje med, om virksomhederne overholder aftalerne. Det skal der tages højde for ved indgåelse af aftalerne, så dokumentations- og kontrolomkostningerne bliver rimelige for både virksomhederne og staten. Hertil kommer, at det kan være ressourcekrævende for begge parter (både staten og virksomhederne) at indgå og forhandle aftalerne på plads.

For at sikre at virksomhederne rent faktisk foretager den aftalte begrænsning af udledningen, skal staten have nogle klare sanktionsmuligheder, som skal indgå i aftalen. Det kan f.eks. være bøder, eller branchen kan blive pålagt en afgift, som de kan slippe for at betale, hvis de indgår og overholder en frivillig aftale. Frivillige aftaler kan på den måde indeholde elementer af både gulerod og stok.

Anvendelse i Danmark

Inden for de seneste ti-femten år er der indgået en række frivillige aftaler på natur- , miljø- og energiområdet som et alternativ til regelstyring. Et eksempel er aftaleordningen for energiintensive virksomheder, som giver mulighed for at opnå en væsentlig reduktion i virksomhedens CO 2 -afgift. Forudsætningen er, at der indgås en aftale om at gennemføre energibesparende investeringer, som har en tilbagebetalingstid under fire år, at der implementere energiledelse og at der gennemføres "særlige undersøgelser". Der er indgået knap 100 individuelle aftaler og brancheaftaler med energiintensive industrivirksomheder, som dækker omkring halvdelen af industriens samlede energiforbrug.

Mere om frivillige aftaler

Læs mere om frivillige aftaler i:
Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene, Baggrund og status , Miljøstyrelsen 2003

Mere om økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler på natur- og miljøområdet
Miljøprojekt nr. 887, Miljøstyrelsen 2004