Analyser og rapporter

Miljøstyrelsens miljøøkonomigruppe gennemfører miljøøkonomiske analyser, der dækker hele Miljøministeriets arbejdsområde.

Herunder er links til miljøøkonomisk relevante rapporter.

Rapporterne er udarbejdet af eller i samarbejde med Miljøøkonomigruppen.

Affald

Værdisætning af tabt herlighedsværdi ved deponering - et litteraturstudie
Miljøprojekt, 1008, 2005

Omsættelige kvoter for affald til forbrænding og deponering.
Miljøprojekt, 979, 2005

Skal husholdningernes madaffald brændes eller genanvendes? Samfundsøkonomisk analyse af øget genanvendelse af organisk dagrenovation .
Miljøprojekt nr. 814, Miljøstyrelsen 2003.

Samfundsøkonomisk analyse af bortskaffelse plastflaske- og –dunkeaffald fra husholdninger.
Miljøprojekt nr. 695, Miljøstyrelsen 2002.

Grøn markedsøkonomi

Grøn markedsøkonomi - Mere miljø for pengene.
Regeringen 2003

Grøn markedsøkonomi - mere miljø for pengene : Baggrund og status.
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/2003

Making Markets Work for Environmental Policies
Achieving Cost-effective Solutions

Forbrug

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter , Miljøprojekt 1349, 2010

Økonomiske instrumenter

Økonomiske virkemidler på natur- og miljøområdet.
Miljøprojekt, 887, 2004


The Danish Government 2003

Velfungerende grønne markeder – finansielle aktørers rolle.
Miljøprojekt nr. 836, Miljøstyrelsen 2003.

Kemikalier , inkl. pesticider

Værdisætning af pesticidanvendelsens natur- og miljøeffekter. Bilagsrapport
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 39/2003

Værdisætning af pesticidanvendelsens natur- og miljøeffekter. Bilagsrapport. .
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 39, 2003

Økonomisk konsekvensanalyse af blybekendtgørelsen .
Miljøprojekt Nr. 676. Miljøstyrelsen 2002

Samfundsøkonomiske omkostningsvurderinger ved anvendelsesreguleringer på kemikalieområdet .
Miljøprojekt Nr. 587. Miljøstyrelsen 2001

Klima og luft

En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx
2009

Samfundsøkonomisk analyse af ”Effekter af miljøzonekrav på person- og varebilsmarkedet "
2009

Impact of CO2 quota allocation to new entrants in the electricity market.
Working Report, 23, 2007

Omkostningseffektive tiltag i de ikke-kvotebelagte sektorer.
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22, 2007

Ændring af bilafgifter.
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3, 2007

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi for luftforurening
Faglig rapport fra DMU 586, 2006 (pdf)

Metodemæssige problemstillinger i forbindelse med samfundsøkonomiske vurderinger af klimatilpasningstiltag.
Miljøprojekt, 1122, 2006

Samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med klimatilpasninger.
Miljøprojekt, 1121, 2006

Analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx i 2010. Hovedrapport.
Miljøprojekt, 1104, 2006

Samfundsøkonomisk analyse af NOx reduktion. Bilagsrapport.
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 21, 2006

Litteraturstudie af omkostningerne ved drivhusgasreduktion
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 19, 2006

Sundhedseffekter af luftforurening - beregningspriser .
Faglig rapport fra DMU, nr. 507, 2004

Priser og risici på internationale markeder for de fleksible mekanismer. .
Miljøprojekt, 762, 2003 (pdf)

Projection models 2010, Danish emissions of SO 2 , NO x , NMVOC and NH 3 . (link ikke længere aktivt)

NERI Technical Report No. 414, 2002. National Environmental Research Institute, (på DMU's hjemmeside) (pdf)

Økonomisk konsekvensvurdering af ny luftvejledning .
Arbejdsrapport fra miljøstyrelsen Nr. 2. 2001 (pdf)

Skov og Natur

Samfundsøkonomisk analyse af naturgenopretnings- og kultursikringsprojekt af den østre del af Åmosen
Miljøprojekt nr. 1043, 2005

Værdisætning af naturgenopretning og bevarelse af fortidsminder i Store Åmose Vestsjælland.
Rapport fra skov og naturstyrelsen, 2005

Samfundsøkonomiske analyser af ammoniakbufferzoner.
Faglig rapport nr. 502, DMU 2004 (pdf)

Samfundsøkonomisk analyse - Forskellige drifts- og forvaltningsformer for Lindenborg Å og Gerå samt de vandløbsnære arealer
Miljøprojekt nr. 967, Miljøstyrelsen 2004

Cost-benefit analyse af Skjern-å-projektet .
Udarbejdet til Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med Wilhjelmudvalgets arbejde, 2003  (pdf)

Velfærd og økonomi i relation til biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse .
Udarbejdet til Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med Wilhjelmudvalgets arbejde, 2003  (pdf)

Opgørelse af naturværdier i penge .
Wilhjelmudvalgets konference om Natur, velfærd og økonomi, 2001  (pdf)

Trafik

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Delrapport 3
Arbejdsrapport nr. 54, Miljøstyrelsen 2003

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden.
Miljøprojekt nr. 795, Miljøstyrelsen 2003

Beregninger af CO2-tiltag på transportområdet .
Arbejdsrapport nr. 8, Miljøstyrelsen 2003

Prissætning af transportens eksterne effekter .
Miljøprojekt nr. 734, Miljøstyrelsen 2002

Metoder til værdisætning af dansk vejtrafiks forurening af jord og grundvand .
Miljøprojekt nr. 712, Miljøstyrelsen 2002

Vand og jord

Samfundsøkonomisk analyse af spildevandsafgiften - revideret udgave.
Miljøprojekt nr. 976, 2005

Værdisætning af beskyttelse og rensning af grundvand
Miljøprojekt nr. 1030, 2005

Jordrentetab ved arealekstensivering i landbruget - principper og resultater", Faglig rapport fra DMU nr 542  (DMU's hjemmeside)

Værditab ved salg af forurenede eller tidligere forurenede ejendomme med helårsbeboelse
Miljøprojekt nr. 1046, 2005

Forprojekt til værdisætning af grundvand .
Miljøprojekt nr. 969 2004

Økonomisk værdisætning af spildevandsemissioner af nitrogen, fosfor og organisk stof – et litteraturstudie.
Miljøprojekt nr. 821, Miljøstyrelsen 2003

Samfundsøkonomisk vurdering af afværgeforanstaltninger på forurenede lokaliteter .
Arbejdsrapport nr. 3, 1999

Værktøjskasse

Samfundsøkonomisk vurdering af Miljøministeriets tilsyn og håndhævelse på 4 områder
Miljøprojekt nr. 1356, 2011

Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner 2010

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter
Januar 2010

Practical tools for value transfer in Denmark – guidelines and an example (in English)
Working report No. 28, 2007

Nøgletal for samfundsøkonomiske beregninger på miljø- og naturområdet 2007
(Det anbefales at anvende de nye beregningspriser på luftområdet, jvf. ovenfor)

Samfundsøkonomiske analyser: Problemstillinger og diskussioner
2003. Rev. 2005

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter
Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 496

Projektvurdering over tid - aspekter af diskonteringsproblemstillingen
Arbejdsrapport nr. 193, DMU 2004
www.dmu.dk (pdf)

Miljøøkonomiske beregningspriser. (link ikke længere aktivt)
Fagligrapport nr. 459, DMU.
www.dmu.dk (pdf)

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter , 2000 (link ikke længere aktivt)
www.dmu.dk (pdf)

Supplement til Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter af 15. august 2001, Forrentningsfaktor og diskontering (pdf)