Hvad er miljøøkonomi?

Miljøøkonomi er et værktøj til at belyse hvilke økonomiske og miljømæssige konsekvenser miljøtiltag har for samfundet.

Giver overblik 

Miljøøkonomiske analyser bruges til at prioritere mellem forskellige miljøtiltag, som f.eks. hvorvidt affald skal brændes eller genanvendes ved at omdanne det til biogas eller kompost. Der gives overblik over konsekvenserne for samfundet ved forskellige miljøinitiativer og miljøøkonomiske regnestykker forsøger at inddrage alle relevante gevinster og omkostninger ved de enkelte initiativer.

Typisk har Miljøministeriet såvel som Finansministeriet brug for oplysninger om de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af tiltag på miljøområdet, før der træffes en beslutning om at sætte et tiltag i gang eller, når der skal vælges blandt flere tiltag. Formålet er hermed at få bedre muligheder for at prioritere indsatsen på dette område. En samfundsøkonomisk analyse kan dog ikke i sig selv give svar på, hvilke miljøtiltag der skal iværksættes, men er en vigtig del af beslutningsgrundlaget. Den endelige beslutning afhænger af den vægt, som tillægges analysens forskellige elementer, eventuelle budgetrestriktioner, etiske overvejelser mv.

Pris på miljøet

Udover at opgøre omkostninger forsøger miljøøkonomiske analyser at sætte pris på miljøet ved at beregne værdien af forskellige miljøforbedringer eller -forringelser. De værdier, der indgår i regnestykket, handles som regel ikke og har derfor ingen traditionel pris. Det kan f.eks. være mindsket partikelforurening i byerne, rent drikkevand, biologisk mangfoldighed eller herlighedsværdi af et naturområde.

Da det ofte er vanskeligt at finde prisen på disse værdier, er der udviklet en række forskellige værdi- og prissætningsmetoder. Fx kan "prisen" på trafikstøj fastsættes, ved at se på hvordan ejendomspriserne varierer med støjbelastning (husprismetoden). "Prisen" på rent drikkevand kan fastsættes ved at spørge folk om deres betalingsvilje for at undgå forurening af grundvandet betalingsviljemetoden). CO 2 kan prissættes ud fra hvad det alternativt koster at reducere emissionen fx ved køb af CO 2 kvoter (alternativomkostningsmetoden).

I miljøøkonomiske analyser anvendes endvidere rejseomkostnings- og afværgeomkostningsmetoden.

Bedre beslutninger om miljø

De miljøøkonomiske analyser gør det muligt at foretage en bevidst prioritering, ud fra en økonomisk tilgang, af miljøindsatsen i forhold til andre politiske hensyn. Dermed nuanceres politikernes grundlag for at tage beslutninger på miljøområdet.

Miljøøkonomiske beregninger har dog også deres begrænsninger, f.eks. er det ikke altid muligt at gøre alle miljøeffekter op i mængder, såsom f.eks. tons eller stk. Selve værdisætningen – det at sætte kroner og ører på miljøeffekterne – kan være en stor faglig udfordring.

Det kan f.eks. være vanskeligt, at afgøre præcist hvor højt befolkningen værdsætter miljøgoder som renere luft eller snoede vandløb. Værdisætning af miljø- og sundhedseffekter er et område i hastig vækst, og der er behov for mere metodeudvikling og praktisk erfaring, så vi kan bliver bedre.

Der er udarbejdet en række analyser og rapporter med en miljøøkonomisk tilgang indenfor Miljøministeriets arbejdsområde.