Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bioøkonomi

Vi vil i fremtiden i højere grad anvende restprodukter og nye og gamle afgrøder i nye sammenhænge, til værdikæder indenfor eksempelvis fødevarer, foder, biobaserede produkter og bioenergi. Bioøkonomien handler om at bruge bæredygtig biomasse bedre og mere intelligent, herunder til helt nye formål i højværdiprodukter.

Regeringen har nedsat Det Nationale Bioøkonomipanel der rådgiver regeringen om, hvor og hvorledes der bedst sættes skub i den videre udvikling af nye, bæredygtige værdikæder inden for bioøkonomien i Danmark, til gavn for økonomien, beskæftigelsen, miljøet og klimaet.

Indsatsen i Det Nationale Bioøkonomipanel er blevet evalueret i første halvår af 2016, og der arbejdes pt. på en omstrukturering af panelet.

Danmarks potentialer indenfor bioøkonomi

I Danmark har vi unikke muligheder for at udvikle bioøkonomien:

 • Vi har råvaregrundlaget i form af biomasse fra landbrug, skov og fiskeri.
 • Vi har mange af de nødvendige teknologier.
 • Vi har spidskompetencer inden for landbrug, fødevarer, fiskeri, enzymer, teknologi, logistik, it, serviceerhverv, forskning, udvikling og rådgivning.

 

Reguleringsmæssige barrierer

Som opfølgning på udtalelsen fra Det Nationale Bioøkonomipanel fra september 2014 igangsatte det tidligere Fødevareministerium et analysearbejde for at få afdækket de reguleringsmæssige barrierer, der bremser udviklingen af nye værdikæder inden for bioøkonomien. COWI har udarbejdet analysen ” Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse” som kan hentes her:

COWI rapport: Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse

 

Mere information

Her kan du læse mere om biomasse, bæredygtighed, biogas og bioøkonomi:

Vidensyntese om produktion af proteiner fra grøn biomasse, AU

Gul og Grøn Biomasse - Muligheder og potentialer, Niras

Finansiering og organisering af biomassebaserede værdikæder, Copenhagen Economics

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rapport Jorden -"en knap ressource”

Miljø- og Fødevareministeriets rapport: ”Havet en uudnyttet ressource”

IFRO Rapport 220: ”Biogasproduktion i Danmark – Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi”

EU-Kommissionens meddelelse: "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa – en strategi”

Om Det Nationale Bioøkonomipanel

Det Nationale Bioøkonomipanel er forankret i Miljø- og fødevareministeriet. Panelet er pt. under omorganisering. Tidligere har formand for panelet været Landbrugs- og Fiskeristyrelsens direktør Jette Petersen.

Panelets formål er at fremme udviklingen af en bæredygtig dansk bioøkonomi. Panelets centrale opgave er at anvise muligheder for konkrete tiltag der, lige fra den primære produktion, over forarbejdning til forbrug, på kort og langt sigt kan fremme den bæredygtige bioøkonomi. Du kan læse mere om panelets formål og opgaver i dets kommissorium.

Det Nationale Bioøkonomipanels kommissorium

Læs nyheden 'Regeringen vil bane vej for mere bioøkonomi'

Faktaark om Det Nationale Bioøkonomipanel

 

Medlemmer

Panelet har frem til omorganiseringen bestået af:

 • 1 repræsentant fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (formand)
 • 7 virksomhedsrepræsentanter
 • 1 repræsentant fra Dansk Industri
 • 1 repræsentant fra Landbrug & Fødevarer
 • 1 repræsentant fra Dansk Skovforening
 • 1 repræsentant fra BioRefining Alliance
 • 1 repræsentant for Faglig Fælles Forbund (3F)
 • 3 repræsentanter fra NGO'er
 • 5 forskere
 • 2 repræsentanter fra de regionale vækstfora (vest- og øst-Danmark)
 • 1 repræsentant fra Uddannelsesministeriet
 • 1 repræsentant fra Erhvervs- og Vækstministeriet
 • 1 repræsentant fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
 • 1 repræsentant fra Miljø- og Fødevareministeriet

Du kan se en liste over aktuelle medlemmer op til omorganiseringen i faktaarket om panelet.

Konsulentvirksomheden Rambøll har i perioden marts-maj 2016 gennemført en evaluering af Det Nationale Bioøkonomipanel.

Se evalueringsrapporten

Læs mere om evalueringen i nyheden "Ny evaluering af Det Nationale Bioøkonomipanel"

Rådgivning fra Det Nationale Bioøkonomipanel

Det Nationale Bioøkonomipanel kommer med en række anbefalinger til, hvordan regeringen kan fremme bioøkonomiudviklingen i Danmark.

 

Panelets anbefalinger om værdikæder baseret på blå biomasse

Det Nationale Bioøkonomipanel har i juni 2016 lanceret en række anbefalinger til, hvordan nogle af potentialerne i blå biomasse kan udvikles og fremmes. Panelet har valgt at fokusere på værdikæder baseret på henholdsvis muslinger og tang. Anbefalingerne sætter blandt andet fokus på forhold inden for primærproduktion, forarbejdning, produktudvikling og markedsmodning. I nedenstående links finder du de syv anbefalinger fra bioøkonomipanelet, et fakta-ark, case-beskrivelser samt et baggrundsnotat fra DTU Aqua.

Anbefalinger fra Det Nationale Bioøkonomipanel vedrørende værdikæder baseret på blå biomasse

Faktaark om anbefalingerne

Case-beskrivelser

Notat fra DTU Aqua, med input fra Teknologisk Institut og Aarhus Universitet. Notatet giver ikke udtryk for holdninger på vegne af Det Nationale Bioøkonomipanel

 

Panelets anbefalinger om værdikæder baseret på organisk affald fra husholdninger og servicesektor

Det Nationale Bioøkonomipanel har i januar 2016 lanceret en række anbefalinger til, hvordan man fremover kan få mere ud af det organiske affald. Organisk husholdningsaffald og organisk affald fra servicesektoren (dagligvarebutikker, restaurationer, cafeer og kantiner) er ikke bare affald. Det er en ressource, der i langt højere grad bør udnyttes og genanvendes. I nedenstående links finder du de syv anbefalinger fra bioøkonomipanelet, et fakta-ark samt et baggrundsnotat fra Københavns Universitet.

Panelets anbefalinger til regeringen vedrørende værdikæder baseret på organisk affald

Fakta-ark om anbefalingerne

Notat fra Københavns Universitet. Notatet giver ikke udtryk for holdninger på vegne af Det Nationale Bioøkonomipanel

 

Panelets anbefalinger om potentialet i grønne biomasser

Det Nationale Bioøkonomipanel har i september 2015 præsenteret regeringen for en række anbefalinger til, hvordan potentialerne i grøn biomasse kan udvikles og fremmes. Det er især det relativt høje proteinudbytte fra græsarealer og de positive miljøeffekter ved at dyrke græs, der vækker panelets interesse

Du kan læse mere om det her:

Panelets anbefalinger til regeringen om fremme af værdikæder baseret på grønne biomasser

Case-beskrivelser med konkrete eksempler på brug af grønne biomasser

Fakta-ark om anbefalingerne

Notat fra Aarhus Universitet (DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug), med input fra bl.a. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og Københavns Universitet. Notatet giver ikke udtryk for holdninger på vegne af Det Nationale Bioøkonomipanel.

 

Panelets anbefalinger om potentialet i gule biomasser

Et samlet panel har primo 2015 udarbejdet og tilsluttet sig anbefalinger til, hvorledes regeringen bør fremme værdikæder baseret på gule biomasser (i særdeleshed halm).

Du kan læse mere om anbefalingerne i disse dokumenter:

Panelets anbefalinger til regeringen om fremme af bæredygtig udnyttelse af gule biomasser

Panelets faktaark om den nuværende halmproduktion og mængden af ekstra halm, der kan bjærges – samt effekter og potentialer ved øget udnyttelse af disse biomasser

Baggrundsnotat fra Københavns Universitet (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi), som ligger til grund for udarbejdelsen af fakta-arket

Case-beskrivelser med konkrete eksempler på brug af gule biomasser

 

Generelle anbefalinger

Her kan du finde information om den første udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel (september 2014):

Udtalelse: Danmark som vækstcenter for en bæredygtig økonomi (september 2014)

Bilag 1 til udtalelsen: Eksempler på lovende værdikæder (september 2014)

Faktaark om udtalelsen

 

Øvrige udtalelser

Her kan du læse andre udtalelser fra Det Nationale Bioøkonomipanel.

Faktaark om bæredygtighed

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog

Links til internationale bioøkonomi-initiativer