Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

EU og dansk landbrug

EU påvirker landbrugsreguleringen både hvad angår miljø- og naturhensyn, fødevaresikkerhed og -kvalitet samt dyrevelfærd.

Landmand fodrer køer

Fælles Europæisk Landbrugspolitik

Den Fælles Europæiske Landbrugspolitik på engelsk Common Agricultural Policy (CAP) har til formål at hjælpe EU's landbrugere med at være konkurrencedygtige på det internationale marked og fremme udvikling i landdistrikterne.

Den nationale regulering af landbrugserhvervet påvirkes af regler vedtaget i EU. Følgende direktiver og forordninger har betydning for miljøreguleringen af landbruget i Danmark:

Fuglebeskyttelsesdirektivet
Gødningsforordningen
Habitatdirektivet
IE-direktivet
Nitratdirektivet
Nitratundtagelsen
PRTR-forordningen
Vandrammedirektivet
VVM-direktivet