Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bæredygtighed i landbruget

Bæredygtigt landbrug handler om at høste jordens goder med respekt for det naturlige kredsløb. Her på siden kan du læse om de miljømæssige udfordringer landbruget har.

Natur og Landbrugskommissionen

Natur- og landbrugskommissionen har udarbejdet forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.

Læs Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger

Vandmiljøplaner

De danske vandmiljøplaner skal beskytte natur og miljø mod mod udledning af næringsstoffer fra landbruget.

De danske vandmiljøplaner - et historisk overblik

Nitrathandlingsplanen

Grøn Vækst aftalen fra 2009 videreførte målene fra den sidste Vandmiljøplan III. Den politiske aftale er dog så bred, at der er udarbejdet en selvstændig nitrathandlingsplan for 2008-2015 og en strategisk miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering.

Se nitrathandlingsplanen og strategisk miljøvurdering:

Bæredygtig landbrugsdrift

Der findes meget information tilgængeligt omkring bæredygtigt landbrug og naturpleje, hvoraf de links nedenfor er et par forslag til, hvor man kan finde mere information.

Den nationale regulering af landbrugserhvervet påvirkes af regler vedtaget i EU. Følgende direktiver og forordninger har betydning for miljøreguleringen af landbruget i Danmark:

Fuglebeskyttelsesdirektivet
Gødningsforordningen
Habitatdirektivet
IE-direktivet
Nitratdirektivet
Nitratundtagelsen
PRTR-forordningen
Vandrammedirektivet
VVM-direktivet