Kend forskel på dit affald

Der er stor forskel på affald. Men når det hele bliver blandet, ryger det til forbrænding, og så går der en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere.

Sortering af affald foregår forskelligt fra kommune til kommune, men målet er fælles: Der skal genanvendes mere end dobbelt så meget husholdningsaffald inden for de næste 10 år. Regeringen støtter indsatsen på forskellige måder og "Kend forskel på dit affald"-kampagnen er et af tiltagene.

Læs mere om kampagnen på kendditaffald.dk

Genanvendelse er godt for miljøet. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler, jo mindre skade på vandmiljøet fra næringssaltbelastning og jo mindre forsuring af miljøet. Gcenanvendelse af affald er derfor bedre og mere ansvarlig brug af vores ressourcer og kommer fremtidige generationer til glæde.